Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

noty księgowe na 40 euro

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a jeśli wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada podkreślić, iż taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Przecież poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią zwykłego przeoczenia lub krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]