Jak zamknąć spółkę z o.o.?

O ile założenie spółki z o.o. jest względnie proste, to zamknięcie jej wymaga przeprowadzenia szeregu czynności. Chcesz wiedzieć, jak zamknąć spółkę z o.o.? Poniżej opisujemy wszystkie kroki, które należy wykonać.

Jak zamknąć spółkę z o.o.? Przeprowadź jej likwidację

Likwidacja spółki ma formalny, wieloetapowy charakter, w którym konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad. Oto najważniejsze kroki, które należy podjąć, aby zamknąć spółkę z .o.o.

1. Podjęcie uchwały

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zamknąć spółkę z o.o., jest podjęcie przez wspólników odpowiedniej uchwały. Uchwała powinna zawierać trzy elementy: decyzję o rozwiązaniu spółki, o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz o tym, kto będzie sprawował funkcję likwidatorów (zazwyczaj zostają nimi członkowie zarządu). Uchwała powinna zostać zaprotokołowana przez notariusza.

2. Złożenie wniosku do KRS o otwarciu likwidacji

Następnie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia likwidacji należy zgłosić ten fakt do sądu, w którym spółka została zarejestrowana, podając dane osobowe likwidatorów (imiona, nazwiska i adresy) oraz sposób i wszelkie zmiany w reprezentowaniu przez nich spółki.
Taki wniosek składa się na formularzu KR- Z61, załączając dowód wniesienia opłaty sądowej, dokumenty potwierdzające rozwiązanie spółki, czyli w tym przypadku uchwałę wspólników oraz uchwałę o powołaniu likwidatorów i zgody likwidatorów na pełnienie funkcji.

3. Złożenie wniosku w publikację ogłoszenia

Razem z wnioskiem do KRS likwidatorzy powinni złożyć wniosek o publikację ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (należy to zrobić w jednym z punktów przyjmowania ogłoszeń).
W ogłoszeniu powinno znaleźć się wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Dowód dokonania opłaty za ogłoszenie należy dołączyć do wniosku do KRS.

4. Przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji

Likwidatorzy mają obowiązek przygotować bilans otwarcia likwidacji i złożyć go do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Zatwierdzone sprawozdanie należy złożyć drogą elektroniczną do KRS.
Jeśli proces likwidacji spółki nie zostanie zakończony w tym samym roku obrotowym, w którym został rozpoczęty, to w kolejnych latach likwidatorzy muszą przedstawiać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie finansowe i sprawozdanie ze swojej działalności, a następnie zatwierdzone sprawozdania zgłaszać do KRS.

5. Wykonanie czynności likwidacyjnych

W okresie likwidacji spółki likwidatorzy wykonują czynności likwidacyjne, czyli kończą wszystkie dotyczące spółki sprawy – ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania, kończą bieżące interesy i upłynniają majątek. W tym czasie spółka działa z dotychczasową nazwą, ale z dopiskiem “w likwidacji”.

6. Przeprowadzenie podziału pozostałego majątku

Likwidacja spółki trwa, dopóki wszystkie czynności likwidacyjne nie zostaną wykonane. Jeśli tak się stało, a ponadto minęło już co najmniej sześć miesięcy od ogłoszenia likwidacji spółki i wezwania wierzycieli, likwidatorzy mogą przeprowadzić podział pozostałego majątku spółki pomiędzy wspólników (podział jest prosty – majątek dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów).

Zanim to nastąpi, likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne, czyli sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział majątku i z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych. Sprawozdanie likwidacyjne musi zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, a następnie złożone do KRS.

Zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego przez wspólników zamyka proces likwidacji spółki. Po zatwierdzeniu sprawozdania wspólnicy powinni wskazać osobę, która zajmie się przechowaniem ksiąg i dokumentów spółki.

7. Złożenie do KRS wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

Pozostał jeszcze ostatni krok do zamknięcia spółka z o.o. – złożenie do KRS wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Składa się je razem ze sprawozdaniem likwidacyjnym, protokołem potwierdzającym zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego, oświadczeniem likwidatorów o ogłoszeniu sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki, uchwałą zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki i oświadczeniu likwidatorów o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS następuje rozwiązanie spółki.

Źródło tekstu: https://cbkancelaria.pl/artykuly/jak-zamknac-spolke-z-o-o/