Karta pobytu. Czym jest i jak ją zdobyć?

Karta pobytu to dokument, który upoważnia cudzoziemca do pobytu w Polsce. Zezwala również na przekraczanie granic państw należących do Strefy Schengen. W jaki sposób można ją uzyskać?

Od 21 czerwca 2017 r. Ukraińcy mogą wjechać do krajów strefy Schengen, w tym Polski, bez wiz. Czas pobytu jest jednak ograniczony do 90 dni. Przepisy określają również cel podróży: może mieć on charakter turystyczny lub biznesowy, nie dopuszcza się jednak podejmowania pracy. By móc legalnie przebywać na terenie RP powyżej 90 dni, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt, a wraz z nim – kartę pobytu.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcowi na podstawie udzielonego pozwolenia na pobyt. Stanowi on potwierdzenie uprawnień obcokrajowca do przebywania na terenie Polski. W połączeniu z ważnym paszportem karta pobytu jest także dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obcokrajowiec, np. obywatel Ukrainy, posiadający kartę pobytu może wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez posiadania wizy. Ma również prawo do podróżowania na teren innych państw należących do strefy Schengen, np. Niemiec.

Na jakiej podstawie wydawana jest karta pobytu?

Karta pobytu wydawana jest w kilku przypadkach. Podstawę do jej uzyskania stanowi posiadanie:

  • zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
  • ochrony międzynarodowej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Okres ważności karty pobytu różni się w zależności od podstawy jej wydania. Karta pobytu tymczasowego wydawana jest maksymalnie na trzy lata. Jeśli zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze, termin ważności karty również będzie krótszy (identyczny z okresem pobytu, na jaki udzielono zezwolenia).

Karta pobytu wydana na podstawie zezwolenia na pobyt stały ważna jest przez 10 lat. Jeśli podstawę stanowi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, okres ważności karty będzie wynosił 5 lat. Zgoda na pobyt z przyczyn humanitarnych daje podstawę do uzyskania karty o dwuletnim okresie ważności.

Najprostsze sposoby otrzymania karty pobytu dla osoby dorosłej z Ukrainy w Polsce.

Sposób 1.Szkoła

Po przyjeździe do Polski można zapisać się do jednej z prywatnych szkół policealnych -wymagane są do tego świadectwa ukończenia szkoły średniej lub technikum na Ukrainie i otrzymania pełnego ogólnego wykształcenia średniego na Uranie oraz tłumaczenie tych dokumentów u tłumacza w Polsce.Szkoła ta daje możliwość pobytu w kraju na czas nauki- BEZ MOŻLIWOŚCI PRACY.Zdarza się że Urzędy Wojewódzkie wzywają kursanta na rozmowę w celu potwierdzenia czy faktycznie uczęszcza na zajęcia, czy posiada zeszyt, plan zajęć, nazwiska nauczycieli. Do takiej szkoły można uczęszczać do zakończenia nauki-można powtarzać semestry. Może to trwać ładnych parę lat-ale bez możliwości pracy.

Sposób 2. Założenia spółki Z O.O. przez Ukraińca

Obywatel Ukrainy aby móc dostać kartę pobytu może zakupić lub założyć spółkę Z O.O. w Polsce.Spółkę kupuje się lub zakłada u notariusza w obecności tłumacza przysięgłego.Ukrainiec musi być w spółce prezesem (zalecane)po roku spółka jest weryfikowana przez urząd czy spółka w ogóle działa i lub czy przynosi dochody lub zatrudnia 2 osoby na pełny etat -Polaków lub Ukraińców z tylko kartą stałego pobytu.Spółka może wtedy wyrabiać karty czasowego pobytu dla innych Ukraińców którzy będą zatrudnieni w tej spółce na podstawie zezwolenia o prace.

Sposób 3. Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Polska firma lub spółka z o.o. założona przez obywatela Ukrainy w Polsce może zatrudniać na umowę o pracę lub zlecenie obywateli z Ukrainy dając im tym samym prawo pobytu na czas trwania umowy-może to trwać wiele lat.

Firma lub spółka składa pismo do Starosty Powiatowego o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca.We wniosku najlepiej wpisać wymagania dla pracownika które są nieosiągalne do zrealizowania przez Urząd Pracy który ma pierwszeństwo w przedstawieniu nam potencjalnego pracownika .Wiadomo interesem Państwa jest dbanie o własnych obywateli i w pierwszej kolejności szukają dla Nas pracowników ze swojej listy pracowników zarejestrowanych jako bezrobotnych.

Z taką opinią od Starosty idziemy do Urzędy Wojewódzkiego i staramy się o zezwolenie na pracę i tym samym kartę pobytu.

Trwa to ok.6 miesięcy, ale od momentu złożenia wniosku Ukrainiec może legalnie przebywać w Polsce czekając na decyzję-nie może w tym czasie wyjeżdżać na Ukrainę.

Wszystkie dokumenty obywatela Ukrainy muszę być przetłumaczone przez Polskie Tłumacza Przysięgłego.

Sposób 4. Ślub z obywatelem Polski lub inną osobą tylko ze stałym pobytem

Sposób 5.Karta Polaka

Jeżeli obywatel Ukrainy posiada Kartę Polaka ,może na jej podstawie starać się o pobyt stały udowadniając Polskie pochodzenie.

Jakie informacje zawiera karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem przypominającym dowód osobisty. Również zawarte w niej informacje w dużym stopniu pokrywają się z tymi, które zamieszczane są na dowodach. Karta pobytu zawiera więc imię lub imiona oraz nazwisko jej posiadacza, a także imiona jego rodziców. W dokumencie widnieją też data, miasto i kraj urodzenia, informacja o płci, obywatelstwie i cechach wyglądu jej posiadacza: wzroście oraz kolorze oczu. Jest także numer PESEL, jeśli został nadany, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, nazwa organu wydającego kartę, data wydania karty, data upływu okresu ważności karty oraz informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia i ewentualna adnotacja wskazująca na cel i charakter pobytu czasowego.

Osoby, które uzyskały zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych, otrzymują w dokumencie adnotację „naukowiec”. Gdy cudzoziemiec otrzymał również pozwolenie na pracę sezonową lub stałą, na karcie pojawi się dopisek, odpowiednio, „praca sezonowa” lub „dostęp do rynku pracy”. Jeśli natomiast karta ma umożliwić wykonywanie przez cudzoziemca pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, znajdzie się w niej adnotacja „Niebieska karta UE”. W przypadku, gdy karta stanowi potwierdzenie uzyskania rezydencji długoterminowej i ochrony międzynarodowej, w dokumencie również zawarta zostanie adekwatna informacja. Poza danymi tekstowymi, w karcie pobytu zamieszczona jest fotografia oraz linie papilarne jej posiadacza.

Kiedy i gdzie należy się starać o kartę pobytu?

O legalizację pobytu powinien starać się każdy obywatel Ukrainy planujący przebywać na terenie RP dłużej niż 90 dni. Należy to zrobić odpowiednio wcześnie, bo czas oczekiwania na decyzję bywa długi (w zależności od liczby wniosków rozpatrywanych w danym momencie przez urząd). Wniosek o zezwolenie na pobyt można składać w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców wchodzących w skład urzędów wojewódzkich.

Przykładowo, w Krakowie jednostką odpowiedzialną za wydawanie zezwoleń jest Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Przy Rondzie 6. Ze względu na dużą liczbę obcokrajowców starających się o uzyskanie zezwolenia na pobyt niezbędne może być umówienie wizyty przez telefon. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów.

Jak długo trzeba czekać na uzyskanie karty pobytu?

Wydanie karty pobytu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Niestety na decyzję urzędu w tej sprawie można czekać znacznie dłużej. Z doniesień prasowych wynika, że w niektórych placówkach poszczególne wnioski rozpatrywane są średnio przez 8 do 10 miesięcy. Również terminy wizyt wyznaczane przez urzędy mogą być odległe o kilka miesięcy. Przyczyną jest nawał wniosków i niedostateczna liczba urzędników skierowanych do ich przetwarzania. W latach 2016 i 2017 do instytucji w największych polskich miastach wpływało kilkadziesiąt tysięcy podań o zezwolenie na pobyt. Zgodnie z przepisami urząd ma prawo „przeciągnąć” rozpatrywanie wniosku w razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, ale o takiej decyzji powinien powiadomić petenta na piśmie – wraz z podaniem przewidzianego terminu wydania dokumentu. Osoby bez ważnej karty pobytu mogą wrócić do kraju pochodzenia, ale nie zostaną wpuszczone z powrotem do Polski.

Ile kosztuje wydanie karty pobytu?

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi 50 zł. Uiszcza się ją po otrzymaniu zezwolenia na pobyt – ale przed wydaniem karty. Jeśli urząd stwierdzi, że wydana karta została zgubiona lub zniszczona z winy jej posiadacza, nałoży wyższą opłatę: 100 zł. Każda kolejna tego typu sytuacja będzie skutkowała jeszcze wyższą opłatą w wysokości 150 zł.

Istnieje kilka sytuacji, w których urząd odstępuje od nałożenia opłaty. Dzieje się tak, gdy:

  • karta wydawana jest po raz pierwszy obcokrajowcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • karta wydawana jest po raz pierwszy cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
  • w wydanym lub wymienionym dokumencie stwierdzono wady techniczne,
  • karta jest wymieniana z powodu przejęcia przez Polskę lub inne państwo UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową obcokrajowca.

Co zrobić w razie utraty lub uszkodzenia karty pobytu?

Gdy doszło do uszkodzenia lub utraty – np. w przypadku kradzieży – karty pobytu, należy postarać się o nowy dokument. Wniosek o jego wydanie trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji, która stanowi podstawę do wymiany. Ponadto w razie utraty dokumentu konieczne jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie wojewódzkim – maksymalnie 3 dni od wystąpienia zdarzenia.

Po złożeniu zawiadomienia obcokrajowiec otrzyma bezpłatne zaświadczenie potwierdzające utratę karty. Może ono okazać się przydatne na wypadek kontroli legalności pobytu przez policję lub inne służby. Również w razie odzyskania utraconej karty pobytu jej posiadacz zobowiązany jest do poinformowania o tym urzędu wojewódzkiego w ciągu trzech dni. Gdyby do odzyskania dokumentu doszło już po wydaniu kolejnej karty, stary dokument należy jak najszybciej zwrócić do urzędu. Zaniedbanie tych obowiązków lub „przeciągnięcie” terminów grozi nałożeniem grzywny. Karta pobytu podlega wymianie również wtedy, gdy dojdzie do zmiany zawartych na niej danych.

Źródło tekstu: https://tlumaczalnia.pl/artykuly/karta-pobytu-czym-jest-i-jak-ja-zdobyc/