Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – możliwe konsekwencje?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w znacznym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest nierówny – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd często posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.